Skip to main content

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک؛ 19 صفحه و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • تعریف برنامه ریزی
 • ویژگی های برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • مزایای برنامه ریزی استراتژیک
 • ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک
 • تعریف برنامه ریزی منابع انسانی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • انواع برنامه ریزی استراتژیک
 • و…
 • منابع

 

» بخشی از متن :

2-3 انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی از جنبه ماهیت به برنامه ریزی فیزیكی، برنامه ریزی سازمانی، برنامه ریزی فرایند، برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی وظیفه‌ای و برنامه ریزی عمومی دسته‌بندی می‌شوند كه در اینجا منظور از برنامه ریزی، برنامه ریزی از نوع عمومی است. برنامه ریزی عمومی معمولاً تمام دیگر انواع برنامه ریزی را در خود دارد. برنامه ریزی را از جنبه افق زمانی می‌توان در قالب برنامه ریزی كوتاه‌مدت (برنامه ریزی عملیاتی و تاكتیكی)، برنامه ریزی میان‌مدت و برنامه ریزی بلندمدت دسته‌بندی نمود(عاطفی، 1389، 80).

 

لینک دانلود