Skip to main content

مبانی نظری بیان چهره ای هیجان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازشناسی بیان چهره ای هیجان؛ در 20 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

مقدمه
هیجان
هیجانهای اصلی
نظام عضلانی چهره
جلوه های چهره ارادی و غیرارادی
جلوه های چهره ارادی و غیرارادی
آیا رفتار چهره اکتسابی است یا فطری؟
ارزیابی
توانش هیجانی
ویژگی های توانش هیجانی
رشد توانش هیجانی
رشد بازشناسی تظاهرات چهرهای
پيشينه تحقيق
منابع

 

» بخشی از متن :

تعاریف و مبانی

شواهد زیادی در رابطه با نقش زیاد بازشناسی بیان چهرهای هیجان در اختلالات پسکوتیک وجود دارد که نشان می دهد بازشناسی بیان چهرهای هیجان سهم عمدهای در سازگاری با اسکیزوفرنی دارد. به عنوان مثال چن و همکاران (2010) مطرح می کنند روابط بین فردی ناسالم در اسکیزوفرنیها در نتیجهی نقص در بازشناسی بیان چهرهای هیجان طرف مقابل اتفاق میافتد. علاوه بر این، بازشناسی بیان چهرهای هیجان از مدتها قبل به عنوان اساسیترین عنصر در ادبیات بالینی اختلالات پسکوتیک مطرح است (ماندال و همکاران، 1998).

پیشینه تحقیقات

فیلیپس و همکاران (1999)، نشان دادند بیماران اسکیزوفرنی (پارانویید و آشفته) دقت کمتری از افراد بهنجار در شناسایی بیان چهرهای هیجان داشتند و فعالیت کمتری از افراد بهنجار در برخورد با محرکهای مرتبط با هیجانها از خود نشان دادند و از میان دو گروه فرعی اسکیزوفرنی، نوع آشفته از نوع پارانویید در بازشناسی چهرهای هیجان ضعیف تر عمل کردند و نوع آشفته در طبقه بندی تنفر غالباً بیشتر از نوع پارانویید از خشم و ترس استفاده می کردند.

 

لینک دانلود