Skip to main content

مبانی نظری خود کنترلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود کنترلی؛ در 29 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • خود کنترلی
 • مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر
 • انواع كنترل و نظارت
 • كنترل پیش از عمل
 • كنترل سكانی
 • كنترل تفكیكی(بلی- خیر)
 • كنترل بعد از عمل
 • مراحل فرآیند خودكنترلی
 • تعیین معیار یا استاندارد
 • سنجش عملكرد
 • تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملكرد با استاندارد
 • انجام اقدامات اصلاحی
 • پیشینه عملی پژوهش
 • مطالعات انجام شده در ایران
 • مطالعات انجام شده در خارج از ایران
 • منابع

 

بخشی از مبانی نظری:

مفهوم خودکنترلی[1]، به شکل های بسیاری در سراسر تاریخ بشر ظاهر شده است. تراژدی های یونان باستان، آکنده از پنداره ‎های درماندگی بشر در برابر خدایان و یا سرنوشت بود. نمایشنامه‎ های شکسپیر، هم نمایشگر سرنوشت محزون از پیش تعیین شده، و هم نمایانگر اراده ‎ی آزاد است. فیلسوفان، با مفهوم هسته ‎ی کنترل تحت عنوان جبرگرایی در برابر اراده‎ ی آزاد، دست به گریبان بوده ‎اند. جامعه شناسان آن را به عنوان خودمختاری در برابر خود بیگانگی و یا ناتوانی نام برده ‎اند و روانشناسان از آن به عنوان رفتارگرایی در برابر ذهن گرایی نام برده اند. نیچه[2] ، قدرت را مهمترین پدیده روانشناختی نامیده است و آدلر[3] در نظام روانشناسی فردی خود بیان کرده است که مبارزه کردن برای کنترل شخص بر سرنوشت خود، مهمترین انگیزش است و هر شخص بدون احساس چنین کنترلی دچار عقده ‎ی حقارت، خواهد بود و ممکن است درصدد جبران بیش از حد تلاشهای خود برای رسیدن به حس کنترل یا غلبه باشد.

 

» بخشی از تحقیقات انجام شده:

بر اساس تحقیق بلاغت و همکاران (1392) با هدف بررسی رابطه بین خود کنترلی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی، بین خودکنترلی و تعهد سازمانی و همچنین بین کنترل درونی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی­ داری دیده شد.
ورا و مون (2013) در تحقیق خود، خودکنترلی پایین در میان جوانان اسپانیایی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج مربوط به این تحقیق بیان کننده این بود که خودکنترلی پایین اثر معناداری بر روی انواع متنوّع رفتارهای بزهکارانه، از جمله رفتارهای بزهکارانه الکلیسم داشته است.

 

لینک دانلود