Skip to main content

مبانی نظری خوش بینی مدیران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خوش بینی مدیران، چسبندگی هزینه ها و چرخه عمر شرکت؛ در 28 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • خوش بینی مدیران
  • مفهوم چسبندگی هزینه
  • عوامل موثر در عدم تقارن رفتار هزینه
  • دلایل وقوع چسبندگی هزینه
  • انواع چسبندگی هزینه
  • چرخه عمر شرکت
  • تحقیقات خارجی
  • تحقیقات داخلی

 

» بخشی از متن:

روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه‌گذاران مطرح شده که اساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده است. تالر معتقد است گاهی اوقات برای یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی، ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عامل‌ها در اقتصاد گاهی به طور کامل عقلایی رفتار نمی‌کنند که این، موضوع مالیه رفتاری است. این رویکرد از علم روانشناسی برای درک رفتارهای سرمایه‌گذاران و بازار استفاده‌ شده و جنبه‌های روانشناسی رفتار افراد در بازارهای مالی بررسی می‌شود. تاکنون عوامل رفتاری مختلفی در تصمیم‌گیری‌های مالی مطرح‌شده است.

یکی از مهمترین اختلالات رفتاری تصمیم اطمینان بیش از حد است. اطمینان بیش از اندازه، یکی از مهمترین یافته‌های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم‌گیری است. روانشناسان، یک فرد با ویژگی‌های رفتاری فرا اطمینانی را به عنوان فردی تعریف می‌کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق است (بیش از آنچه واقعیت دارد). به نظر هاید، متون مربوط به روانشناسی دو تعریف از اطمینان بیش از اندازه ارائه داده‌اند. نخست برآورد بیش از واقع از توانایی های خود دارند. دوم، افراد یک رویداد را معین‌تر از آنچه که واقعاً هست، می‌بینند(سعیدی،1396، 35).

حبیب و حسن (2018) به بررسی توانایی مدیران، کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهم پرداختند. نتایج یافته های آنها نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهم برای شرکت هایی با مدیران توانمندتر با توجه به وجود سرمایه گذاری های ناکارا توسط آنان افزایش می یابد.

چاریتوس و ویلیماس(2017) به بررسی توانایی مدیریت بر سطح چسبندگی هزینه پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که توانایی مدیران بر سطح چسبندگی هزینه اثر مثبت و معناداری دارد به طوری که با افزایش سطح توانایی مدیران میزان چسبندگی هزینه ها نیز افزایش می یابد.

لینک دانلود