Skip to main content

مبانی نظری دلبستگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی؛ در 33 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • دلبستگی شغلی
 • تعاریف دلبستگی شغلی
 • الگوی مؤثر بر دلبستگی شغلی (بون و کورتز)
 • مفاهیم دلبستگی شغلی
 • دلبستگی به‌عنوان ارتباط بین عزت‌نفس ـ عملکرد
 • دلبستگی شغلی به‌عنوان یک مؤلفه تصور از خود
 • رویکردهای نظری دلبستگی شغلی
 • دلبستگی شغلی، یک متغیر تفاوت فردی
 • دلبستگی شغلی به‌عنوان یک عامل موقعیتی
 • دلبستگی شغلی حاصل تعامل شخص ـ موقعیت
 • عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی
 • تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری
 • تفاوت دلبستگی شغلی با اعتیاد به کار
 • ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل
 • عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی
 • روش‌های پرورش دلبستگی شغلی
 • جو روان‌شناختی
 • امنیت روان‌شناختی
 • مدیریت حمایتی
 • وضوح نقش
 • اظهار وجود
 • معناداری
 • اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی
 • استخدام انتخابی
 • آموزش
 • پاداش مناسب و مشروط
 • کاهش تفاوت‌های جایگاهی
 • بیمه‌های خودگردان
 • تسهیم اطلاعات
 • پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن
 • پژوهش‌های انجام گرفته در داخل كشور
 • پژوهش‌های انجام گرفته در خارج كشور
 • فهرست منابع

 

بخشی از مبانی نظری:

(کانونگو، 1982 )، دلبستگی شغلی را به‌عنوان یک توصیف از شغل فعلی فرد و تابعی از مقداری می‌داند که شغل او می‌تواند نیازهای کنونی‌اش را ارضا کند (کارملی، 2005)، تعاریف ارائه‌شده در مورد دلبستگی شغلی بسیار شبیه به هم می‌باشند. دلبستگی شغلی به میزان درجه‌ای گفته می‌شود که شخص ازنظر روحی با کارش همانندسازی می‌کند با میزان اهمیتی که فرد برای کارش قائل است.
(دوبین 1961)، دلبستگی شغلی را عبارت می‌داند از درونی کردن ارزش‌هایی مثل خوبی کار بااهمیت، در نزد شخص؛ و به‌عبارت‌دیگر میزانی که شخص می‌تواند خودش را بیشتر در اختیار سازمان قرار دهد.
(لودال و کی نر 1965)، در تحقیق خود دلبستگی را این‌طور تعریف می‌کند: میزان تأثیراتی که انجام کار بر روی عزت‌نفس فرد می‌گذارد.
 

بخشی از پیشینه تحقیق:

مارلوس دی گراف (2005) در پژوهشی با عنوان «تشریح رضایت شغلی و نقش قراردادهای استخدامی‌ مشروط»، به این نتیجه دست یافت که مشاغل موقت، پایین‌ترین رضایت شغلی را به همراه دارند.
تامپیری (2010) از انگلستان، در پژوهشی با عنوان «تأثیر جنس و تحصیلات در رضایت شغلی و زناشویی» به این نتیجه دست یافت که با افزایش سطح تحصیلات افراد، رضایت زناشویی آنان بالا رفته اما رضایت شغلی هم در زنان و هم مردان کاهش می‌یابد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که رضایت شغلی ارتباط مستقیمی با سن دارد، یعنی با بالا رفتن سن و افزایش تجربه و دستمزد از سویی رضایت شغلی بالا می‌رود اما از طرفی با پیر شدن فرد، خستگی از کار در وی بیشتر شده و سبب کاهش رضایت شغلی می‌شود.

پژوهش خلیل زاده (1387) نشان داد که سه عامل اصلی در رضایت شغلی عواملی اجتماعی، محیط کار و نقش کاراست و اینکه رشته تحصیلی و مقطع تدریس در رضایت شغلی مؤثر، اما وضعیت تأهل، سابقه خدمت، میزان تحصیلات در رضایت شغلی مؤثر نیستند. چنانچه یافته¬های پژوهش حاضر نیز حاکی از عدم وجود رابطه بین میزان تحصیلات، وضعیت تأهل با رضایت شغلی دارد.
محمدی (1375) با بررسی میزان افسردگی و ارتباط آن با انگیزه و علاقه به کار در دبیران دبیرستان‌های کاشان گزارش نمود که افسردگی در افرادی که سابقه کار آن‌ها 21 تا 25 سال است بیشترین و در افرادی که سابقه کارایشان 11ـ15 سال است، کمترین مقدار می‌باشد

 

لینک دانلود