Skip to main content

مبانی نظری سبک های تفکر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های تفکر؛ در 23 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • تعریف تفکر و سبک های تفکر
 • انواع سبک های تفکر
 • تفکر از دیدگاه جان دیویی
 • تفکر از دیدگاه گیلفورد
 • مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات
 • سبک های تفکر از دید استرنبرگ
 • رابطه هوش و تفکر
 • عوامل بستر ساز تفکر
 • پیشینه پژوهش های انجام گرفته
 • پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور
 • پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور
 • منابع

 

» بخشی از مبانی نظری:

از زمان سقراط و ارسطو تا زمان حال دربارة تفکر و ماهیت و مراحل آن بحث‌های زیادی به عمل آمده است. کتاب معروف « چگونه فکر می‌کنیم؟ » جریان تفکر را شامل مراحلی می‌داند که دو مرحله ابتدایی و انتهایی و پنج مرحلة میانی را در برمی‌گیرد. مرحلة اول یا ابتدایی،‌ مرحله شک و ابهام است و آن زمانی است که انسان با یک موقعیت پیچیده رو به رو شده و درصدد یافتن پاسخی برای مسئله و مشکل ایجاد شده است. مرحلة انتهایی، زمانی است که فرد از شک و ابهام درآمده و به نتیجه و جواب دست یافته است. به عبارتی تفکر سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است(امامی پور و سیف، 1382).
» بخشی از تحقیقات انجام شده:

احدی،خویینی،کریمی،دلاور و زری باف(1390)در پژوهشی به مقایسه سبک های تفکر و هیجان طلبی در دانش جویان کارشناسی رشته های هنر و ریاضی برای افزایش رفتارهای سازمانی مثبت پرداختند. نتیجه پژوهش بر ضرورت توجه سازمان ها بر ویژگی های رفتار سازمانی مثبت مانند سبک تفکر قانون گذار(خلاق) و سبک های تفکری است که به این نوع تفکر یعنی خلاقیت می انجامد و نیز افزایش هیجان های مثبت برای بهبود عملکرد در محیط کاری مورد توجه می باشد.

لینک دانلود