Skip to main content

مبانی نظری سبک های شناختی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های شناختی؛ در 18 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • تعریف یادگیری
 • تعریف سبک
 • تعریف سبک شناختی
 • سبک های یادگیری از نظر کلب
 • سبك یادگیری واگرا
 • سبك یادگیری جذب كننده
 • سبك یادگیری همگرا
 • سبك یادگیری انطباق یابنده
 • انواع سبك های شناختی
 • مقاومت در برابر انعطاف پذیری
 • متعارف بودن در برابر فردیت
 • سبك های مفهوم سازی
 • سبك های بخش بخش سازی
 • واگرایی در مقابل همگرایی
 • جذب كننده در برابر انطباق یابنده
 • پردازش كننده كلامی در برابر دیداری
 • سبك شناختی تكانشی در مقابل تاملی
 • سبك های پیچیدگی شناختی در برابر سادگی شناختی
 • سبك های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه
 • پیشینه داخلی و خارجی پژوهش

 

:بخشی از مبانی نظری:

در دنیای امروز، داشتن اطلاعات زیاد راه گشا نیست؛ آنچه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطلاعات و به كارگیری آن در همه حیط ههای زندگی است. برای استفاده از این سطح گسترده اطلاعات، لازم است فراگیران به سطوح عالی تفكر و خودشناسی دست یافته و در فرایندهای شناختی و حل مسأله تبحر كافی داشته باشند. این مهم در آموزش عالی اهمیت دوچندان می یابد. امروزه، موضوع اساسی آموزش و پرورش تربیت انسان هایی است كه بتوانند درست فكر كنند و بتوانند با تصمیم گیری های درست و مناسب، مسائل پیچیده پیش رو را حل و فصل نمایند. مجمع اهداف آموزش ملی، توانایی تفكر انتقادی و ارتباط مؤثر و حل مسأله را در دستیابی به موفقیت تحصیلی در سطوح عالی آموزش یك ضرورت می داند(گیونگ و میانگ،2008).

» بخشی از تحقیقات انجام شده:

پژوهش سولومون و راث بلوم (2008) نشان می دهد که ترس از شکست در امتحان که یک پاسخ اضطرابی است باعث میشود که سطح اضطراب فرد بالا رود و در نتیجه برای کاهش این اضطراب شخص ممکن است دچار اهمالکاری تحصیلی می شود تا اضطرابش را به تاخیر بیندازد. نتایج پژوهش های زیادی نشان می دهد که اضطراب می تواند بر اهمال کاری تحصیلی تأثیرگذار باشد.

لینک دانلود