Skip to main content

مبانی نظری سبک های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های فرزند پروری؛ در 26 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • سبک های فرزند پروری
 • ابعاد فرزند پروری از دیدگاه شیفر (1965)
 • کنترل در برابر آزادی
 • والدین گرم و آزاد گذارنده
 • والدین سرد و آزاد گذارنده
 • الگوهای فرزند پروری مک کوبی و مارتین
 • فرزند پروری مقتدرانه
 • پیشینه پژوهش
 • اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی
 • پیشینه پژوهشی
 • اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی
 • پیشینه پژوهشی
 • اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی
 • منابع

 

» بخشی از مبانی نظری:

روانشناسان همواره علاقه مند بوده اند که چگونگی تأثیر روش های تربیتی والدین را بر رشد قابلیت های اجتماعی کودکان مطالعه و بررسی نمایند. یکی از مهمترین مباحثی که در این حوزه مطرح است، فرزند پروری نامیده می شود.

فرزند پروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه ای است که مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارند. در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است (بامریند، 1991).

همه والدین از این که کودکانشان چگونه باید باشند یا چه آگاهی داشته باشند، کدام ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتاری را باید در فرایند رشد بیاموزند، آشکارا یا تلویحاً تصوری آرمانی دارند. والدین برای سوق دادن فرزندان خود به سوی این اهداف، راهبردهای بسیاری را می آزمایند، فرزندان را تنبیه یا تقویت می کنند، خودشان را سرمشق قرار می دهند.، اعتقادات و انتظارات خود را توضیح می دهند و یا سعی می کنند همسالان و دوستانی برای فرزند خود برگزینند که با این ارزش ها و اهداف همبستگی داشته باشد (ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1382).

» بخشی از تحقیقات انجام شده:

نتایج مطالعه نیوفیلد و همکاران (2006) با عنوان کیفیت زندگی در جنس گوناگون زن به مرد نشان داد که کیفیت زندگی در بین مشارکت کنندگان دو جنس گونه زن به مرد در مقایسه با جمعیت مرد به زن به ویژه با توجه به بهداشت روان پایین تر بود. مشارکت کنندگان دو جنس گونه زن به مرد که تستوسترون دریافت کردند، کیفیت زندگی بالاتری نسبت به آنهایی که هورمون درمانی نکردند، داشتند.

 

لینک دانلود