Skip to main content

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه فکری؛ در 55 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

2-1 سرمایه ی فکری
2-1-1 مفهوم و تعاریف سرمایه فکری
2-1-2 مفهوم سرمایه فکری
2-1-3 عناصر سرمایه ی فکری
2-1-4 اهمیت سرمایه فکری در سازمان
2-1-5 اهمیت سرمایه ی فکری
2-1-6 زیان های وارده در صورت عدم افشای اطلاعات سرمایه ی فکری
2-1-7 ویژگی های سرمایه ی فکری
2-1-8 مدیریت موفق سرمایه ی فکری
2-1-9 روش ها و الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری
2-1-10 روش های مستقیم سرمایه ی فکری
2-2 مطالعات پیشین در زمینه سرمایه فکری
منابع فارسی
منابع لاتین

 

تعریف :

سرمایة فكری ، ماهیت فرار و سیال دارد و زمانی كه كشف شود و تو سط سازمان استفاده شود، سازمان را در ورود به محیط رقابتی یاری می رساند (بونتیس، 1996).
سرمایه ی فكری ، دربرگیرند ی همه ی فرآیندها و داراییهایی است كه به طور معمول و سنتی در ترازنامه منعكس نمی شود. همچنین شامل آن گروه از داراییهای نامشهود مانند: علائم تجاری و حق امتیازها و … است كه روشهای حسابداری مدرن آنها را مد نظر قرار می دهد . (تان، 2007)

» بخشی از پیشینه تحقیق :
رحمانی و عارف منش(1391) مطالعه ای با عنوان اندازه گیری سرمایه فكری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دادند. هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فكری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فكری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیكی با هزینه حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فكری با استفاده از مدل پولیك در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فكری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب كاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیكی به كار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

لینک دانلود