Skip to main content

مبانی نظری سود سهام

مبانی نظری سود سهام؛ 23 صفحه و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • بازار مالی
 • تعیین دارایی مالی
 • طبقه بندی بازار مالی
 • تاریخچه بورس
 • تعریف بورس
 • سهام عادی
 • بازده سهام
 • ارزش اسمی
 • ارزش دفتری
 • و …
 • منابع

 

» بخشی از متن :

2-2 بازار مالی:

بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع) صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی، 1387). بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، 1384).

 

لینک دانلود