Skip to main content

 مبانی نظری شادکامی در کار
مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی در کار (شغل)؛ در 35 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • تعریف شادکامی
 • آرگایل (2001)
 • سلیگمن (1388)
 • وار (2007)
 • منشأ شادکامی
 • اهمیت شادکامی
 • تعریف شادکامی در کار
 • ساختارها و الگوهای شادکامی در کار
 • الگوی ویتامین‌ها (وار، 2007)
 • پیشایندهای شادکامی در کار(ویتامین‌ها)– AD ها
 • پیشایندهای شادکامی در کار(ویتامین‌ها)- CE ها
 • الگوی فیشر (2009)
 • الگوی 6 عاملی آلبانو (2009)
 • الگوی 5Cs(پریس جونز، 2010)
 • الگوی ریجو و کانها (2011)
 • پنج عامل شادکامی در کار (2011)
 • پیشینه پژوهش
 • منابع

 

» بخشی از متن :

تعاریف و مبانی

در جستجوی شادکامی موضوعی است که در زمانها و فرهنگ های مختلف از گذشته تا به امروز مورد توجه محققان بوده است. شادکامی به عنوان شکلی از خلق و احساسات خوشایند، بهزیستی و نگرش مثبت، توجه روز افزون تحقیقات روانشناسی را به خود جلب کرده است (فیشر، 2010). فیلسوفان، نظریه پردازان و رهبران مذهبی چندین قرن است که درباره اینکه شادکامی چیست با هم بحث و تبادل نظر دارند. افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره میکند که عبارتند از استدلال ، احساسات و امیال . افلاطون شادکامی را حالتی از انسان می داند که بین این سه عنصر تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد.

پیشینه تحقیقات

پورسلطانی زرندی و همکاران (1394) در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به این نتیجه رسیدند بین شادکامی با کارآفرینی در سازمان، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
عادلی نسب و همکاران (1393) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه شادکامی در کار با عملکرد وظیفه ای، سلامت روان و قصد ترک شغل: نقش میانجی استرس شغلی و تسهیل کار-خانواده به این نتیجه رسیدند که اثرهاي مثبت غيرمستقيم شادکامی در کار بر عملکرد وظيفه اي، سلامت روان و قصد ترک شغل از طريق استرس شغلی و تسهيل کار- خانواده نيز حمايت دريافت نمودند.

 

لینک دانلود