Skip to main content

مبانی نظری عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد مالی؛ در 22 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

2-1 مبانی نظری عملکرد مالی
2-1- 1- عملکرد مالی
2-1-1- 1- اهداف مالی
2-1-1- 2- ذینفعان
2-1-1- 3- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
2-1-1- 4- معیارهای حسابداری
2-1-1- 5- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
2-1-1-6- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار
2-1-1-7- معیارهای اقتصادی
2-2 خلاصه ­ای از تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه عملکرد مالی
2-3 خلاصه ای از تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه عملکرد مالی
منابع فارسی
منابع لاتین

 

» بخشی از پیشینه تحقیق :

چانگ و هسیه(2011) به بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و سه عملکرد عملیاتی، مالی و بازار در بورس تایوان در صنعت الکترونیک پرداختند. برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ی عملکرد عملیاتی با سرمایه ی به کار گرفته شده مثبت و با سرمایه ساختاری و انسانی رابطه ای ندارد. همچنین اجزای سرمایه فکری با عملکرد بازار و مالی رابطه ی منفی دارد. مخارج تحقیق و توسعه با سه عملکرد رابطه مثبت دارد ولی اموال فکری تنها با عملکرد عملیاتی رابطه ی مثبت دارد.
میرغفوری و همکاران(1391) در پژوهشی تحت عنوان ” ارزیابی عملکرد مالی با رویکردتحلیل پوششی داده ها(مورد: شرکت های مخابرات استانی) ” با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و تئوری خاکستری پرداخت. به این منظور نخست مجموعه معیار های مؤثر در ارزیابی عملکرد مالی مخابرات استخراج و میزان اهمیت( وزن) هر یک با استفاده از اعداد خاکستری تعیین شد. سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مخابرات ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرکت های مخابراتی استان های مرکزی، تهران و خوزستان به ترتیب بهترین عملکرد مالی را دارند.

 

لینک دانلود