» فهرست مطالب :

2-1 عوامل رفتاری کارکنان
2-1-1- اهمیت شناخت نگرش:
2-1-2- شناخت نگرش و كاربرد آن در مدیریت
2-1-3- عوامل شکل ­دهنده نگرش
2-1-4- تفاوت نگرش با ارزش، عقیده و علاقه
2-1-5- ادراک کارکنان
2-1-6-تاثیر ادراک بر رفتار
2-1-7- خطاهای ادراكی
2-1-8- شخصیت کارکنان
2-1-9- شخصیت و رفتار سازمانی
2-1-10- سنجش شخصیت:
2-1-11- انواع شخصیت و اثرات آن در تصمیم گیری
2-1-12- خود شیفتگی
2-1-13- آموزش یا یادگیری
2-1-14- سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده
2-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون عوامل رفتاری
تحقیقات انجام شده پیرامون مولفه نگرش کارکنان
تحقیقات انجام شده پیرامون مولفه ادراک کارکنان
تحقیقات انجام شده پیرامون مولفه شخصیت کارکنان
تحقیقات انجام شده پیرامون مولفه آموزش و یادگیری کارکنان
2-2-2- مطالعات وتحقیقات انجام شده در خارج کشور پیرامون عوامل رفتاری
منابع فارسی
منابع و ماخذ لاتین

 

» بخشی از پیشینه تحقیق :
تحقیقات انجام شده پیرامون مولفه شخصیت کارکنان
بهارلو و همکاران (1392) تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی گری دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی در کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر تهران » انجام دادند. یافته‌های این تحقیق نشان دادند، الگوی پیشنهادی در همه شاخص های برازندگی دارای برازش نسبتا خوبی می باشد. همچنین ضریب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل معنی دار به دست آمده است. در واقع وجود شخصیت پویا هم به طور مستقیم و هم از طریق دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی منجر به عملکرد شغلی بهتر می شود.
نورانی پور و عبدالجبار (1390) تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و رضایت شغلی كاركنان شركت پتروشیمی تبریز سال 1389» انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد، بین با وجدان بودن، برونگرایی، دلپذیر بودن رابطه مثبت و معنی دار با رضایت شغلی دیده شد . بین نوروتیسم رابطه منفی و معنی دار با رضایت شغلی دیده شد. اما بین انعطاف پذیری با رضایت شغلی رابطه معنی داری مشاهده نشد.