Skip to main content

 مبانی نظری قیمت سهام
مبانی نظری و پیشینه پژوهش قیمت سهام و چرخه وجه نقد؛ در 45 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • انواع مدلهاي قیمت گذاري
 • مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي
 • مدل قیمت گذاري آربیتراژ
 • مدل ارزش گذاري درآمد (سود) باقیمانده
 • مدل هاي قیمت گذاري مبتنی بر تنزیل جریان نقد
 • مدل ارزش افزوده اقتصادي
 • عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت وجه نقد
 • نظریۀ موازنه
 • نظریۀ سلسله مراتب تأمین مالی
 • عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتب تأمین مالی
 • تئوري نمایندگی
 • انگیزه هاي نگه داشت وجه نقد
 • اثر تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکتها
 • اثر چرخۀ عملیاتی بر نگه داشت وجه نقد شرکتها
 • پیشینه تحقیقات
 • پیشینه تحقیقات داخلی
 • پیشینه تحقیقات خارجی
 • خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
 • منابع فارسی و لاتین

» بخشی از متن:

حجازي و همکاران(1394) ، در مقاله اي با عنوان ” اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام “به بررسی عوامل مؤثر برتغییرات عمده قیمت سهام، اثرعامل بازار، اندازه، ارزش،نقدشوندگی و تکانه تغییرات عمده قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق جامعه آماري پژوهش شامل کلیه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و براي داده هاي پانل صورت گرفت. درکل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ي تحقیق، بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهاي مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. درمیان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهمترین متغیر براي توضیح احتمال کاهش و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بود.

وانگ و همکاران ( 2014 ) ، ” تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در بازار سهام چین” را درسالهاي 1998 تا 2009 بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ارتباط منفی و معناداري بین نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمتی مصرف کننده برقراراست .همچنین نتایج آنان بیان کنندة رابطه یو (U)شکل بین چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد است.

 

لینک دانلود