Skip to main content

مبانی نظری مدیریت بدن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت بدن؛ در 48 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

پیشینه تحقیق
مدیریت بدن در نظریه پردازی های جامعه شناختی
چارچوب نظری
سبک زندگی در نظریه پردازی های جامعه شناختی
تعامل سبک زندگی و مدیریت بدن
پیر بوردیو
میشل فوکو
آنتونی گیدنز
منابع و مآخذ

 

» بخشی از پیشینه تحقیق:

کوهی و دیگران (1390) در مقاله ی «تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان» به تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن با روش پژوهش پیمایشی پرداخته اند. در این تحقیق، از نظریه های زیمل، وبلن، مری داگلاس، بوردیو، بودریار، فدرستون، و گافمن جهت تبیین متغیرها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بدن در میان زنان 15 ساله و بالاتر تبریز از سطح متوسط به پائینی برخوردار است و بین متغیرهای مقایسه اجتماعی بدن، گروه های مرجع، سرمایه فرهنگی و اقتصادی، تحصیلات و مدیریت بدن در میان زنان همبستگی معناداری وجود داشته و این متغیرها توانسته اند تا 37 درصد از واریانس مدیریت بدن را تبیین کنند. ذکایی و فرزانه (1387) در مقاله ی پژوهشی خود «زنان و فرهنگ بدن: زمینه های انتخاب جراحی های زیبایی در زنان تهرانی» به دنبال دستیابی به تجربه های زنان تهرانی نسبت به بدن خود در قبل و بعد از انجام جراحی زیبایی بوده اند و تلاش کردهاند تا این تجربه ها را به طور مستند و از زبان و منظر زنانی بیان کنند که مبادرت به انجام آن کرده اند. یافته های این مطالعه که به شیوه های کیفی و کمی انجام شده، حاکی از آن است که جراحی زیبایی در چرخه میان انتخاب فردی و ساختارهای اجتماعی قرار گرفته است و باید آن را توازنی دانست میان اختیار انسانی و اجبار ساختاری.

 

» بخشی از مبانی نظری:

رویکردهای نظری گوناگونی در جامعه شناسی مسئله ی چگونگی شکل گیری بدن در متن وضعیتهای عینی اجتماعی را مطمح نظر قرار داده اند. هر یک از این رویکردها این پدیده را در ابعاد، سطوح، شاخص ها و دلالت های متفاوت مطالعه کرده است. با این وصف، وجه مشترک آنها نفی «هستی صرفاً زیست شناختیِ بدن» و تأکید بر سویه های اجتماعی و برساختی آن است. فی المثل، در رویکرد پدیدارشناختی به بدن، آنچه محوریت مییابد تجربه های زیست مند افراد است و اینکه افراد چگونه جهان شان را به شیوههایی معنادار تفسیر و خلق میکنند (ترنر،1995: 247).

برای تشریح اصلی ترین ایده های این رویکرد می توان به آرای اروینگ گافمن اشاره کرد. او بر این نکته تأكید می‌كند كه بین «خود اجتماعی» یا هویت اجتماعی با «خودِ واقعی» فاصله وجود دارد. وی برداشت از «خود» را با رهیافتی نمایشی تشریح می‌كند. گافمن با رویكرد نمایشی خود، نقش‌های اجتماعی و موقعیت‌های اجتماعی را تنها نمایش‌هایی می‌بیند كه در زندگی روزمره اجرا می‌شوند. به عقیده او، «خودِ» افراد به وسیله نقش‌هایی كه در این موقعیت‌ها اجرا می‌كنند، شكل می‌گیرد و معنا می‌یابد. گافمن ضمن استفاده از مفهوم «خود» تا اندازه زیادی به بدن فرد اشاره دارد. از دید او، عاملان بدنی یا جسمی نیز رأی جمع‌کن‌هایی هستند که با توسل به همه ی روش‌های علامت‌دهی اجتماعی سعی دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند. این عاملان بدنی، «معرف‌های تجسدیافته ی منش و منزلت‌‌اند» که می‌توانند توسط دیگر کنشگران مورد تفسیر قرار گیرند (لوپز و اسکات، 1385: 155).

 

لینک دانلود