Skip to main content

مبانی نظری مسئولیت های اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت های اجتماعی، اخلاق شرکتی و فرصت های رشد؛ در 32 صفحه ورد قابل ویرایش.

»فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فرصت رشد
 • فرصت رشد و ساختار سرمایه
 • فرصت های رشد و سود تقسیمی
 • فرصت های رشد و ساختار مالکیت
 • سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان
 • تعریف مسئولیت اجتماعی
 • معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی
 • انواع مسئولیت های اجتماعی
 • ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت
 • دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی
 • مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها
 • چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی
 • مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی
 • اخلاق شرکتی
 • رابطه اخلاق شرکتی با مسئوليت اجتماعي

 

» بخشی از متن:

مقدمه

فرصت هاي سرمایه گذاري در دسترس شرکت ها، بخش مهمی از ارزش یک شرکت را تشکیل می دهند. نفوذ و گسترش شرکت هاي جوانی که در عرصه ي فناوري اطلاعات به منصه ظهور رسیده اند و نیز شرایط اقتصاد جهانی، علائق فراوانی را در مورد درک نقش چنین فرصت هاي سرمایه گذاري در شرکت ها برانگیخته است. مجموعه فرصت هاي سرمایه گذاري یک شرکت عمیقاً بر شیوه نگرش مدیران و مالکان و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به شرکت تأثیر می گذارد (کالاپور و ترومبلی[1]، 2013 ،29).

سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت هاي مناسب سرمایه گذاري و کسب بازده بیشتر هستند و مدیران نیز در جهت موفقیت شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام به تخصیص صحیح منابع و اخذ تصمیمات مناسب در این راستا می نمایند. لذا یافتن راهی براي آگاهی از فرصت هاي سرمایه گذاري مناسب و جلوگیري از هدر رفتن منابع همواره مورد علاقه ي گروه هاي ذینفع (هم چون سرمایه گذاران و مدیران و …) است.

از طرفی در سال هاي اخیر نظریه اي بیان شده است مبنی بر اینکه واحدهاي تجاري می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوري کنند، بازار را تأمین نمایند و فعالیتشان را تقویت کرده و رقابتشان را بهبود بخشند. درصورتی که براي حفظ اجتماعی که خود در راه اندازي آن نقش اساسی داشته اند، همکاري کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان براي ذینفعان از نبود فعالیت هاي ناعادلانه، بسترهاي مناسبی جهت توسعه و پیشرفت واحدهاي تجاري را فراهم کند (ساندهو و کاپور[2]،2015، 65).

در نتیجه مسئولیت سازمان ها نسبت به اجتماع هم براي خود واحد تجاري و هم براي اجتماع سودمند است و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده هاي زیاد سرمایه گذاري براي سازمان ها شود (عرب صالحی و همکاران، 1392). از جمله این منافع می توان به افزایش خدمات و وفاداري مشتریان اشاره کرد، شماري از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ براي خدماتی که از طریق سازمان هایی با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کنند .

 

لینک دانلود