Skip to main content

 مبانی نظری مهارت ارتباطی مدیران

مبانی نظری مهارت های ارتباطی مدیران؛ در 12 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • تاریخچه ارتباط
 • انواع ارتباطات
 • مهارت های ارتباط موثر
 • ضرورت های برقراری ارتباط در مدیریت
 • ارتباطات در سازمان
 • مهارت های ارتباطی مدیر و تنش در سازمان
 • روش های بهبود ارتباطات مدیریتی
 • موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش مدیر
 • برترین مهارت های مدیران
 • منابع

 

لینک دانلود