Skip to main content

مبانی نظری مهارت های مدیران آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی؛ در 67 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • پیشینه­ ی نظری
 • تعاریف مدیریت از دیدگاه صاحب نظران
 • پیشینه و تاریخچه­ ی مدیریت
 • اصول بنیادی مدیریت
 • سیری در تاریخچه مدیریت
 • نظریه های عمومی مدیریت
 • وظایف و كاركردهای مدیران
 • وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی
 • شیوه‌ی‌ انتخاب‌ مدیران‌ آموزشی
 • نحوه‌ ی انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران
 • انتخاب‌ و انتصاب‌ صحیح‌ مدیران‌ و فواید آن
 • مهارت های مورد نیاز مدیران از دیدگاه اندیشمندان جهان
 • مهارت ادراكی
 • مهارت انسانی
 • مهارت فنی
 • مهارت حرفه ای
 • ارزش نسبی مهارت ها در رده های مدیریت
 • اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف، رابطه
 • اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی
 • مدل مفهومی یا چارچوب اصلی طرح
 • بخش دوم: پیشینه­ی تحقیقاتی
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • فهرست منابع

 

» بخشی از مبانی نظری:

مدیریت از نظر لغوی یعنی اداره كردن و مدیر اسم فـــاعل از مصدر اداره، به معنی اداره كننده است. به عبارتی مدیر یعنی گرداننده و مدیریت یعنی گرداندن یك سازمان در جهت اهداف آن. معمولاً واژه ­ی مدیریت با معانی مختلف به كار برده می شود. به عنوان مثال، گاهی ممكن است مدیریت به فرایندی اشاره داشته باشد كه مدیران در جهت تحقق اهداف سازمانی آن را پی گیری می كنند(پرداختچی،1372: 8 -7).

» بخشی از تحقیقات انجام شده:

نوربخش(1383) تحقیقی تحت عنوان : بررسی مهارت های موجود مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان و مقایسه­ ی آن با مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی انجام داده و نتایج زیر را بدست آورده است:

انطباق زیادی بین مهارت های موجود مدیران با مهارت های مورد نیاز آن ها وجود دارد که اگر بخواهیم میزان برخورداری مدیران از مهارت های شش گانه را رتبه بندی کنیم، ترتیب برخورداری آن ها بدین گونه است: مهارت ارتباطی، مهارت انسانی، مهارت فنی(حرفه ای)، مهارت مدیریت زمان، مهارت تصمیم گیری و مهارت ادراکی. به عبارت دیگر ، برخورداری مدیران از مهارت های ارتباطی، انسانی و حرفه ای در سطح بالاتری نسبت به مهارت مدیریت زمان و تصمیم گیری قرار دارد و مدیران از مهارت ادراکی کمتری نسبت به سایر مهارت ها برخوردارند که البته با توجه به بحث ارزش نسبی مهارت ها که وجود مهارت انسانی و ارتباطی را برای مدیران سطوح پایین تر، پراهمیت تر از مهارت ادراکی می داند، ترتیب فوق معقول به نظر می رسد.

لوتانز و همكارانش (1988، نقل از رابینز، 1377) بر روی بیش از 450 مدیر تحقیق كردند. آنها به این نتیجه رسیدند كه همه­ی مدیران به چهار دسته از فعالیت های زیر مشغول اند:

مدیریت سنتی : تصمیم گیری، برنامه ریزی و كنترل

ارتباطات: مبادله اطلاعات و انجام كارهای ارتباطی

مدیریت منابع انسانی: ایجاد انگیزه در دیگران، اجرای مقررات انضباطی، حل مسأله تعارض، تأمین نیروی انسانی و آموزش دادن به كاركنان

ایجاد شبكه: جامعه پذیری (توجیه كاركنان)، سیاست بازی و ایجاد رابطه متقابل با افراد و نهادهای خارج از سازمان.

 

لینک دانلود