Skip to main content

مبانی نظری نمایش عروسکی
مبانی نظری نمایش و نمایش های عروسکی؛ در 18 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

  • تعریف نمایش
  • خاستگاه نمایش
  • نمایش به عنوان درمان
  • نمایش عروسکی و انواع آن
  • انواع عروسک های سایه ای
  • انواع عروسک های دستکشی
  • انواع عروسک های میله ای
  • انواع عروسک های انگشتی
  • عروسک های خیمه شب بازی و اسبا ب بازی های پارچه ای
  • منابع

 

» بخشی از متن:

تعاریف و مبانی

نمایش مفهومی است که یک هستی مطلق و یگانه ندارد و تعریف های متعددی برای آن ذکر شده است (جنینگز ، 1987). هنر، فعالیت و اشتیاق یا غریزه انسانی که در نمایش تجلی می یابد، چنان در ژرفای تار و پود انسان و پی گرفت های وی تنیده شده اند که تعیین یک حد و مرز قاطع بین فعالیت های عام تر و نمایش تقریبا ناممکن است. بسیاری از مردم، نمایش و تئاتر را با هم مرتبط می دانند اما در حقیقت این دو مفهموم متفاوتند. نمایش یک تجربه شخصی است (کلمه از واژه یونانی Drao می آید به معنای I Do یا I struggle).

 

لینک دانلود