» فهرست مطالب :

 • هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی
 • فرهنگ
 • هویت
 • هویت فرهنگی
 • ابعاد هویت فرهنگی
 • شبکه های اجتماعی
 • مفهوم شبکه های اجتماعی
 • شکل‏گیری و ‏تحول شبكه‏ های اجتماعی در ‏جهان
 • ایران و شبكه‏ های اجتماعی مجازی
 • آشنایی با رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی
 • ویژگی های رسانه های اجتماعی
 • ویژگی های انحصاری شبکه های اجتماعی
 • ویژگی های شبکه اجتماعی فیس بوک(facebook)
 • کارکرد‏های منفی شبكه ‏های اجتماعی
 • کارکردهای مثبت شبكه ‏های اجتماعی
 • انگیزه های مخاطبان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی
 • انواع شبکه های اجتماعی
 • شبکه اجتماعی فیس بوک
 • بررسی پژوهش های پیشین
 • پژوهش‌های پیشین خارجی
 • پژوهش‏ های پیشین داخلی
 • چارچوب نظری
 • مبانی نظری
 • نظریه بازنمایی
 • مفهوم هویت و فرهنگ در نظریه بازنمایی هال
 • مکتب ساخت- کارکرد
 • مفهوم كاركرد
 • ساختار گرایی
 • مفاهیم و اصول ساخت گرایی
 • نظریه ساخت گرایی و کارکردگرایی ساختاری
 • مفهوم هویت در دیدگاه گیدنز
 • نظریه حوزه عمومی هابرماس
 • فهرست منابع