Skip to main content

مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی؛ در 34 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • یادگیری خودتنظیمی
 • مولفه های خودتنظیمی
 • ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم
 • ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن
 • نظریه های خودتنظیمی
 • پدیدار شناسان و خودتنظیمی
 • دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم
 • نظریه اراده گرایان
 • تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی
 • نظریه شناختی- اجتماعی
 • پیشینه پژوهش
 • تحقیقات انجام شده در داخل كشور
 • منابع

 

بخشی از مبانی نظری:

خودتنظیمی در یادگیری از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه ابتدا در سال 1967 توسط بندورا مطرح شد(کدیور،1380)و اصطلاح یادگیری خودتنظیمی از 1980 رایج شد. این اصطلاح بر خودمختاری و مسئولیت پذیری دانشجویان برای پیشبرد یادگیری خودشان تأکید می کند (پاریس[1]، 2003) (به نقل از نیکدل، 1385). خود تنظیمی فرایندی است که در آن دانــــش آموز هدف هایی را برای یادگیری خود بر می گزیند،سپس می کوشد تا شناخت ، انگیزش و رفتار خود را کنترل و تنظیم نمایدو بر آن نظارت کند. خودتنظیمی شامل یک رهبری شناختی است که مستلزم عواملی است از قبیل: انطباق ها و تصمیم گیری های مداوم، آگاهی برای کسب برداشتی معتبر و هوشمند از موقعیت و آمادگی برای بازتاب آنچه در فعالیتهای تحصیـــــلی و به طــور کلی در زندگی، باید انجــــام شود، آنچه انجام می شود، و آنچه انجام شده است. اکتساب این مهارت لزوماً با رشد طبیعی مرتبط نیست و همانند دیگر تواناییها یا ظرفیتها، باید بطور آشکار آموخته شود (زیمرمن و شانک[2] 1994 به نقل از لیزراگا[3]، 2003)( نیکدل ،1385)

بخشی از تحقیقات انجام شده:

شیرازی(1389 )، عوامل موثر بر یادگیری خودتنظیمی و تاب آوری را مورد بررسی قرار داده است. و به این نتیجه رسیده است كه :

1- جنسیت ، تاهل، اشتغال، وضعیت اقتصادی و نوع پذیرش دانشجویان برتاب آوری و خودتنظیمی یادگیری آنها تاثیری ندارد.

2- وضعیت سكونت دانشجویان بر تاب آوری آنها موثر بوده اما بر خودتنظیمی یادگیری آنها موثر نیست.

3- میزان علاقه به رشته تحصیلی دانشجویان بر تاب آوری و خودتنظیمی یادگیری آنها موثر است.

4- میزان ساعت مطالعه دانشجویان بر خودتنظیمی یادگیری آنها موثر است، اما بر تاب آوری آنها تاثیری ندارد.

5- بین یادگیری خودتنظیمی و تاب آوری رابطه معناداری وجود دارد.

لینک دانلود