» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مواد آنتی بیوتیك
 • روش های تولید آنتی بیوتیك
 • انواع آنتی بیوتیك
 • تاریخچه آنتی بیوتیك
 • انواع آنتی‌بیوتیک ها و مکانیسم اثر
 • نحوه عملکرد داروهای ضد میکروبی و ضد قارچی مهم
 • منابع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیک های متداول
 • خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها
 • مقاومت به آنتی بیوتیک
 • چشم انداز
 • دلایل نیاز بدن به آنتی بیوتیک
 • تب
 • طول مدت بیماری
 • ترشحات رنگی
 • مصرف آنتی بیوتیك مفید یا مضر؟
 • آنتی بیوتیك ها در ایران
 • منابع