» فهرست مطالب:

 • اهمیت انسان شناسی
 • حداکثر بهره برداری از زندگی دنیوی
 • یافتن هویت واقعی
 • علائم استرس
 • بيماريهاي استرس
 • عوامل ايجاد استرس
 • علل فردي
 • تاثير مواد غذايي بر ميزان استرس
 • علل گروهي
 • علل سازماني
 • علل فراسازماني
 • هزينه هاي استرس
 • آثار احساسي استرس
 • آثار خانوادگي
 • آثار اجتماعي
 • آثار اقتصادي (شركتها)
 • تجزيه و تحليل دلائل ايجاد استرس
 • تشخيص استرس در ديگران (الگوهاي رفتاري)
 • مقابله با استرس در محل كار
 • برقراري يك ارتباط خوب
 • تعادل درون
 • كمك به كاركنان
 • اقداماتي در منزل
 • فراغت از كار
 • تمريناتي رفع استرس
 • پرورش علائق
 • بهبود رژيم غذايي
 • چند راهكار معنوي براي كاهش استرس
 • اندازه گيري استرس