» فهرست مطالب:

 • زبان بدن
 • زبان تن
 • تاثیر عامل موقعیت درارتباطات
 • مخاطب قرار دادن رئیس
 • گفتگو با همسر یا آشنا
 • گفتگوی خصوصی یا محرمانه
 • سلطه مردانه
 • شناسايي دروغگويي
 • چشم ها
 • دست ها
 • نخ چیننده
 • پایان بردن گفت وگو
 • پاها
 • هرم سازی: اطمینان
 • ارزیابی منفی
 • اضطراب:به هم مالیدن دست ها
 • حرکت سر
 • وضعیت تنه و بدن
 • کجای صندلی؟