» فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • مرمت خانه صادقی لاهیجان
 • مطالعات کلی بستر
 • موقعیت جغرافیایی و نام قدیمی شهر
 • نام شهرلاهیجان درگذشته لاجون بوده
 • جانمایی محلات تاریخی
 • موقعيت اقتصادی
 • شناخت اجتماعی
 • شناخت فرهنگی
 • شناخت تاریخی
 • مالعات بنا
 • موقعيت جغرافيايی بنا
 • پیشینه وکارکردبنا
 • مالکیت و مدیریت بنا
 • شناسنامه ی بنا
 • مطالعات معماری
 • بررسی ارزش های میراثی
 • تحلیل معماری بنا
 • تحلیل شکلی بنا
 • روابط فضایی
 • پلان
 • ایوان
 • هشتی
 • سه دری
 • اتاق بزرگ
 • اتاق متوسط
 • بررسی آرایه های بنا
 • تزئینات
 • تحلیل نیرودربنا
 • چگونگی انتقال بار
 • اجزای سازه ای
 • آسیب شناسی
 • منابع و ماخذ