Skip to main content

پاورپوینت مزاج شناسی
پاورپوینت مزاج شناسی ؛ 26 اسلاید و قابل ویرایش .

» فهرست مطالب:

 • مزاج
 • کیفیت اخلاط چهارگانه
 • علائم غلبه خلط خون
 • علائم غلبه خلط بلغم
 • علائم غلبه خلط صفرا
 • علائم غلبه خلط سودا
 • انواع مزاج
 • غذاهای مفید برای صفراوی
 • غذاهای مضر برای صفراوی
 • غذاهای مفید برای بلغمی
 • غذاهای مضر برای بلغمی
 • غذاهای مفید برای دموی
 • غذاهای مضر برای دموی
 • غذاهای مفید برای سوداوی
 • غذاهای مضر برای سوداوی
 • بیماری ها

 

» بخشی از متن پاورپوینت:

مزاج

آمیختن ، مخلوط شدن چند چیز به گونه ای که از آمیخته شدن آن ها کیفیتی جدید و حد واسط حاصل شود.

کیفیت اخلاط چهارگانه

خلط صفرا : گرم و خشک ( کیفیت آتش )
خلط خون (دم): گرم و تر ( کیفیت هوا )
خلط بلغم : سرد و تر ( کیفیت آب )
خلط سودا: سرد و خشک ( کیفیت خاک)

 

لینک دانلود