» بخشی از متن پاورپوینت:والیبال یک ورزش گروهی می باشد که در آن بازیکنان در دو تیم 6 نفره در دو سوی یک تور قرار می گیرند و تلاش می کنند تا ضمن رعایت قوانین بازی، توپ را از روی تور در زمین تیم مقابل فرود آورند.
هر تیم 6 بازیکن ذخیره نیز داردکه می تواند در طول بازی آن ها را وارد زمین بازی کند. تعداد مجاز تعویض ها در هر ست بازی ،6 تعویض می باشد.

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف والیبال
 • قوانین و مقررات والیبال
 • ابعاد زمین والیبال
 • مناطق زمین والیبال
 • تور والیبال
 • توپ والیبال
 • انواع خطا در والیبال
 • سرویس
 • انواع پاس پنجه
 • پاس هوایی
 • پاس پنجه از پشت
 • پاس پنجه در حین افتادن به عقب
 • پاس پنجه در حال افتادن به پهلو
 • پاس پنجه با پرش
 • پاس پنجه از طرفین
 • ساعد
 • مراحل اجرا ساعد
 • مراحل دریافت ساعد
 • مراحل ارسال ساعد
 • آبشار ( اسپک )
 • دفاع روی تور