» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • کامپوزیت چیست؟
 • الیاف
 • رزین
 • تعریف FRP
 • تاریخچه
 • مزایای استفاده از FRP
 • محصولات ساخته شده FRP
 • ورقه‌ها یا پوشش های FRP
 • کابل، نوار و تاندن‌های پیش‌تنیدگی
 • میلگردهای FRP
 • دلایل استفاده از FRP بجای میلگرد های فلزی
 • انواع سیستم های FRP
 • سیستم های چسباندن تر
 • سیستم های پیش آغشته
 • سیستم های پیش عمل آوری
 • خصوصیات فیزیکی
 • خصوصیات مکانیکی
 • مراحل نصب FRP
 • آماده سازي عمومی قبل از شروع عملیات
 • آماده سازي سطح
 • مخلوط کردن چسب اپوکسی
 • اجراي سیستم بر روي سطوح آماده شده
 • بازرسی و عمل آوری
 • کاربرد FRP در تقویت ستون ها
 • کاربردهای FRP
 • کاربرد FRP در تقویت دیوارهای برشی
 • کاربرد FRP در تقویت دال ها
 • کاربرد FRP درتقویت برشی و خمشی تیر ها
 • کاربرد FRP در تقویت اتصالات
 • کاربرد FRP در تقویت تیرها و دال ها
 • محدودیت های تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با FRP
 • خرابی تیر تحت خمش
 • اتفاقاتی که در پایان مرحله ی سوم رخ می دهد.(تیر بدون FRP)
 • خلاصه و نتیجه گیری
 • منابع