Skip to main content

 اجرای ساختمان

برنامه زمان بندی پروژه اجرای ساختمان هفت طبقه بتنی 330 متری تک واحدی (طول 30 متر و عرض 11 متر)

مدیریت موثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار خیلی مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیتهای پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های تعیین مسیر بحرانی باعث می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تاخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تاخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیتهایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید مثل یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را هم فراهم آورد.

لینک دانلود